Veelgestelde vragen

Wettelijke grenzen en beperkingen

Nederlands

Nee. Elke deelnemer kan bepalen wat hij voor de andere gebruikers zichtbaar maakt. Uiteraard heb je er alle belang bij dat je goede kanten worden getoond. Dit is vergelijkbaar met een publiek CV. Het blijft wel in je eigen handen wat je toont en wat niet. Om dat te beschermen zullen de hoogste standaards gehanteerd worden voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens. Het profiel dat je opbouwt (met persoonlijke indicatoren, waarderingen, credits, certificaten en badges) kan ook extern worden beschikbaar gesteld indien je dat als gebruiker wenst. In geen geval zal informatie gegenereerd op het platform zomaar worden gedeeld met derden, ook niet met overheden of tewerkstellingsinstanties.

3.1.1.
Nederlands

Het profiel dat beschikbaar is op OWAES bevat veel informatie die gegenereerd wordt door de activiteiten op het platform (credits, waardering, persoonlijke indicatoren (fysiek, welzijn, kennis, sociaal), badges, aantal transacties uitgevoerd, level, …).

Daarnaast kan je zelf zoveel informatie als je wenst toevoegen over je professionele achtergrond (zowel qua werkervaring als gevolgde opleidingen) in de vorm van persoonlijke bijlagen. Voor elk van die bijlagen kan je kiezen in welke mate deze beschikbaar zijn voor derden.

Tenslotte wordt in OWAES ook gewerkt met externe data. Relevante informatie interessant voor het profiel die kan worden geïmporteerd of gelinkt aan het profiel zal worden geaccepteerd via een 3rd party API (een interface waarmee derden aan de slag kunnen om informatie op te halen of op te laden). Voor sommige applicaties zal OWAES zelf de interfaces voorzien (bv. profielen van sociale media, certificaten van erkende opleidingsinstellingen, …) bij andere kan het initiatief komen van de deelnemers zelf of van de instellingen waar de deelnemer een relatie mee heeft.

Al deze gegevens zijn in eerste instantie enkel beschikbaar op het platform zelf voor de doelgroepen met wie de gebruiker deze wenst te delen. Het zal echter ook mogelijk zijn het profiel publiek te delen met alle onderdelen die worden geselecteerd door de eindgebruiker. Er kunnen meerdere beveiligde publieke profielen worden gecreëerd die kunnen worden ingezet waar en wanneer nodig.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat het profiel op OWAES een zeer rijk profiel kan zijn dat een enorme aanwinst kan zijn bij het werken binnen OWAES, maar eventueel ook buiten OWAES indien de deelnemer hiervoor kiest. De beschikbaarheid blijft dus in elk geval volledig onder zijn eigen controle.

3.1.2.
Nederlands

Nee.

Vrijwilligerswerk heeft de bedoeling om een vaste of tijdelijke relatie op te bouwen tussen een instelling met een niet-commercieel doel en iemand die dit doel wenst te steunen door op vrijwillige basis zijn diensten ter beschikking te stellen aan deze instelling. Dit werk kan bijdragen tot de sociale integratie, de kennis, het welbevinden en de fysieke conditie van de betrokkene en is in die zin wellicht soms enigszins verwant aan de taken die binnen OWAES worden uitgevoerd, maar dat is maar een beperkt raakvlak.

OWAES is veel ruimer gedacht en heeft niet als focus het helpen van verenigingen zonder winstoogmerk. OWAES wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door het economisch draagvlak te diversifiëren en uit te breiden met doelgroepen die momenteel vaak als last op dit sociaal-economisch weefsel wegen. De focus op commerciële instellingen en hun productiekrachten maakt duidelijk dat OWAES veel ruimer gedacht is dan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan eventueel deel uitmaken van het platform, maar zou eerder marginaal moeten zijn.

3.1.4.
Nederlands

Absoluut niet, integendeel, het helpt de reguliere arbeidsmarkt verstevigen.

OWAES heeft de bedoeling meer productiekracht te mobiliseren ten voordele van het sociaal-economisch weefsel. Eigenlijk proberen de reguliere arbeidsmarkt en de organisaties die die reguliere arbeidsmarkt optimaal willen laten functioneren, zoals de RVA en de VDAB, dat ook. Je zou dus zoals de vraag suggereert, kunnen stellen dat deze in mekaars vaarwater komen en dat het ene mechanisme het andere zal hinderen. Iemand die actief is binnen OWAES kan niet worden ingezet in de reguliere arbeidsmarkt en omgekeerd. Tegelijk worden de jobs die binnen OWAES worden uitgevoerd (in zekere zin voor niets, als je rekent in euro's wel te verstaan), niet meer aangeboden op de reguliere arbeidsmarkt, wat in principe zou kunnen leiden tot hogere werkloosheidscijfers. Het mag duidelijk zijn dat er inderdaad een potentiële overlapping is.

OWAES richt zich echter op productiepotentieel dat zich momenteel niet of zeer moeilijk terug op de reguliere arbeidsmarkt kan integreren. Via OWAES worden deze op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden terug gestimuleerd om voorzichtige stappen in de richting van de arbeidsmarkt te zetten. Daarbij wordt ook heel sterk gewaakt op het integrale welzijn van de deelnemers, iets wat voor een kwetsbare kansengroep heel zeker iets is dat een meerwaarde betekent. Aan de andere kant is het ook zo dat de opdrachten die worden aangeboden binnen OWAES zelden op de reguliere arbeidsmarkt kunnen komen, omdat het enerzijds gaat over werkervaringsopdrachten met een educatief element of jobs die daar niet kunnen worden ingevuld omdat er niemand is die ze kan uitvoeren. De set van typische OWAES taken, zoals je die kan terugvinden in de vraag "Welk type opdrachten past binnen OWAES?"., kan dus moeilijk als marktverstorend worden omschreven, integendeel ze werken marktstimulerend, omdat ze in het beste geval nieuw potentieel activeren. Als een peer-to-peer economie ooit iets zal betekenen en nieuwe niches zal kunnen aanboren, dan zal het via een systeem als OWAES moeten zijn. Het is uiteraard wel zo dat er een duidelijke afbakening moet zijn tussen wat toegelaten is binnen OWAES en wat eerder thuishoort in de klassieke arbeidsbemiddeling.

Het is de bedoeling om OWAES een eigen specifieke plaats te geven binnen het aanbod van de klassieke arbeidsbemiddelingsbureau's, zodat wie het best past binnen OWAES naar het platform kan geleid worden, en wie uiteindelijk niet binnen OWAES blijkt te passen, terug naar het klassieke arbeidscircuit kan geleid worden. Deze relatie op klare en duidelijke manier aflijnen is een belangrijke taak die in de loop van het project moet worden uitgevoerd. Het is voor OWAES van cruciaal belang dat niet alleen de wettelijke grenzen kunnen worden uitgetekend, maar dat ook de wenselijkheid van het project wordt ingezien door de klassieke arbeidsbemiddelingsinstanties. Alleen op die manier is het op lange termijn leefbaar.

3.1.5.
Onbepaald

OWAES wil op termijn een oase zijn voor kansengroepen. De bedoeling is dat je er als werkloze 50+'er een tijdelijke vrijstelling krijgt zolang je aan de voorwaarden van OWAES voldoet. Deze voorwaarden zijn een complex geheel van indicatoren, credits en waarderingen dat wordt berekend op basis van je activiteit op het platform. Voldoe je daaraan dan is het de bedoeling dat je recht blijft hebben op de uitkeringen die je had op het moment van intreden van OWAES. Deze voorwaarden blijven vervolgens geldig zolang je aan de voorwaarden blijft voldoen en worden je ook toegekend op het moment dat je OWAES vrijwillig of gedwongen verlaat.

Voorlopig zijn er nog geen specifieke afspraken met de RVA of de VDAB in verband met de voorwaarden tot deelname aan OWAES. Je bent met andere woorden nog op geen enkele manier vrijgesteld of beschermd als werkloze als je deelneemt aan OWAES. Het is wel de bedoeling dat we dit in de loop van het project uitklaren en dat je op termijn als werkloze, indien je in aanmerking komt, op één of ander manier zal worden beschermd als je wenst deel te nemen aan OWAES.

3.2.1.
Nederlands

In het huidige stadium van het project blijf je beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling om op termijn op één of andere manier extra faciliteiten te verlenen aan deelnemers van OWAES. Dit moet evenwel in de komende maanden nog worden uitgeklaard met de bevoegde instanties, zoals de VDAB en de RVA.

3.2.2.
Nederlands

Dat is niet de bedoeling. In principe wordt de opdracht geregistreerd op het platform en kan elke deelnemer op het platform de afgesproken opdracht verifiëren. Op het huidige ogenblik zijn er nog geen duidelijke afspraken met de sociale inspectie en met de sociale zekerheid over wat het statuut van zo'n deelnemer aan OWAES nu precies is. Het is de bedoeling dit zo snel mogelijk uit te klaren. In de huidige fase kan met een mix van publieke evenementen (open deur dagen, kennismakingsdagen, …) en gratis opleidingen gewerkt worden om een deel van de activiteiten van OWAES in te kaderen. Indien de deelnemende organisatie een vzw. is, dan kan eventueel ook overwogen worden om met het vrijwilligersstatuut te werken.

3.3.1.
Nederlands

Indien een deelnemer van OWAES een prestatie levert waar een bedrijf of andere deelnemer voordeel uit haalt, wordt er door deze deelnemer inderdaad meerwaarde gegenereerd. Het is de expliciete bedoeling dat die meerwaarde terugvloeit naar de gemeenschap (door het verhogen van het reguliere productiepotentieel) en/of naar de deelnemer die de prestatie levert. Met deze regel in het achterhoofd kan er niet gesproken worden van zwart werk, noch van belastingontduiking. Deze activiteiten zijn bovendien publiek geregistreerd en dus gekend bij iedereen die daar interesse in zou hebben (zoals bijvoorbeeld overheden). Aangezien er wel degelijk betaald moet worden voor de prestaties is het ook geen gratis werk of een manier om aan gratis personeel te geraken. Dat de betalingen in credits gebeuren verandert in principe niets aan de zaak, integendeel zelfs want de voorraad credits is strikt gelimiteerd, zowel voor bedrijven en organisaties als voor de werkenden. Om aan credits te geraken moet een bedrijf of organisatie ook inspanningen leveren, wat analoog is aan het verdienen van euro's.

3.3.2.
Nederlands

Hier is in de huidige fase van het project nog geen uitsluitsel over. In feite beschouwen opdrachtgevers uitvoerders best als deelnemers aan een opleiding of bezoekers van het bedrijf. Duidelijke afspraken met de normale verzekeringsinstelling moeten momenteel per organisatie worden gemaakt. Op termijn zou hier een soort "best practices" moeten kunnen helpen om bedrijven concreter richtlijnen te geven.

3.3.3.

Wat zijn credits?

Nederlands

Credits binnen OWAES vormen een complementaire munt. Wat betekent dat precies? Elk muntsysteem heeft de bedoeling om een soort van rationaliteit in te voeren wanneer er transacties van diensten of goederen gebeuren tussen meerdere partijen. Een munt garandeert over het algemeen dat er een vorm van eerlijkheid wordt gecreëerd tussen wie iets aan te bieden heeft en wie iets wenst af te nemen. De waarde van munten wordt gedragen en/of gegarandeerd door een gemeenschap. Sedert de moderne tijd zijn de klassieke munten voornamelijk onderbouwd door een natiestaat of een bemiddelaar die functioneert als tussenpersoon tussen de natiestaat en zijn stakeholders, waaronder de bedrijven en de inwoners. Moderne munten zijn ook onderling inwisselbaar en deze inwisselbaarheid wordt meestal bemiddeld via een internationaal ondersteunde wisselinstantie. De verhouding tussen de munten vertelt vaak heel veel over de economische macht van een land. Een complementaire munt is een munt die aanvullend functioneert naast de bestaande munten. In de meeste gevallen is zo'n complementaire munt nauw verbonden aan een lokale gemeenschap of een sociale belangengroep. In bepaalde gevallen kan zo'n munt ook door lokale, nationale of internationale overheden ondersteund worden, denk bijvoorbeeld aan Torekes in Gent of de WIR in Zwitserland. Bij complementaire munten wordt er maar zelden een wisselkoers gehanteerd met de klassiek ondersteunde munten omdat het expliciet de bedoeling is dat de munt enkel functioneert binnen de gemeenschap waar ze wordt gebruikt. Op die manier kan je er voor zorgen dat bepaalde activiteiten geconcentreerd blijven binnen de gemeenschap en helpen om deze gemeenschap beter te laten functioneren. LETS zijn typische voorbeelden van dergelijke systemen. Ook de credits binnen OWAES functioneren op een dergelijke manier. Wie deelneemt aan OWAES kan credits verdienen waarmee hij dan diensten en goederen kan aanschaffen die binnen de gemeenschap circuleren. De munt functioneert als het bemiddelende protocol tussen de deelnemers die op die manier, als er voldoende deelnemers zijn, een ecosysteem kunnen creëren die de gemeenschap zijn eigenheid kan geven. Op termijn kan dit er voor zorgen dat het zijn eigen niche in het klassieke sociaaleconomisch weefsel kan verwerven waarmee het vervolgens in een bevruchtende relatie kan treden. Credits zijn dus essentieel voor OWAES. Het zijn de eenheden waar diensten en goederen mee worden ingewisseld. Zij zijn enkel waardevol binnen OWAES, maar naarmate OWAES groeit of vermenigvuldigt kan die waarde steeds groter en diverser worden.

4.1.1.
Nederlands

Ja, maar er kunnen wel meerdere OWAES platformen worden gecreëerd waarbinnen OWAES een waarde heeft. Er bestaan natuurlijk wel andere complementaire muntsystemen waar OWAES eventueel uitwisselingen mee kan hebben. De meest waarschijnlijke kandidaten hiervoor zijn de diverse LETS gemeenschappen.

4.1.2.
Nederlands

Je kan credits verdienen door opdrachten uit te voeren of goederen of infrastructuur ter beschikking te stellen. Voor een overzicht van mogelijke acties en/of mogelijke jobs die passen binnen OWAES zie vragen "Met welke zaken kan ik credits verdienen?" en "Welk type opdrachten past binnen OWAES?".

Normaal komt een credit overeen met 1 minuut werk. Dit wordt in het platform ook altijd op die manier standaard voorgesteld. Men kan hier altijd van afwijken indien nodig. Credits zijn enkel aanwezig op het platform en volkomen transparant voor de beheerder. In principe is er altijd een 0 balans over het hele systeem. Als er een transactie wordt uitgevoerd gaat dit van de rekening van de opdrachtgever af en komt het er bij de uitvoerder bij.

Credits hebben een positieve en negatieve grens. Elke deelnemer start met 4.800 credits, kan zakken tot 0 en stijgen tot 9.600. Voorbij deze grenzen kan men niet. De grenzen worden ook bewaakt, wat betekent dat de betrokkenen ruim op voorhand worden gewaarschuwd als ze in een bepaalde richting dreigen tegen de grenzen aan te lopen.

Er kunnen ook willekeurige transacties op het platform gebeuren waarbij geen duidelijke geregistreerde activiteit gekoppeld is aan de overdracht. Bedoeling van deze mogelijkheid is dat je moet in staat zijn om iemand met credits te bedanken of te belonen bovenop de overeengekomen overdracht.

4.1.3.
Nederlands

Je krijgt 4.800 credits bij het registreren op het systeem. Deze moeten niet met een andere munt gecompenseerd worden. Op termijn zal worden geëvalueerd of een jaarlijkse bijdrage in credits en/of euro noodzakelijk is, maar dat is momenteel nog niet aan de orde.

4.1.4.
Nederlands

Nee, maar er kan eventueel een wisselmechanisme worden uitgewerkt met andere complementaire munten.

4.2.1.
Nederlands

In principe wel, maar elke gebruiker kan van de standaard naar eigen goeddunken afwijken.

4.2.2.
Nederlands

Neen. De voornaamste waarde van het uitvoeren van taken ligt in het verwerven van indicatorpunten en de verbetering van je profiel, naast natuurlijk het opdoen van ervaring.

4.2.3.
Nederlands

Ja. Dit systeem is voor 50+'ers even waardevol als voor andere deelnemers. De waarde ligt in de mogelijkheid om op de gemeenschap een beroep te doen voor een aantal diensten die interessant zijn voor iedereen.

4.2.4.
Nederlands

Hetzelfde als een individu. Uiteraard zullen de noden voor bedrijven en organisaties enigszins anders zijn, maar in de praktijk komt het er op aan dat er in de gemeenschap waardevolle resources zijn waarop kan worden beroep gedaan, mits de nodige credits aanwezig zijn om deze resources aan te spreken.

4.2.5.

De bekendheid en toekomst van het platform

Nederlands

In de beginfase wordt rond het project geen aparte reclamecampagne georganiseerd. Dat betekent dat het ontdekken van het platform zonder begeleiding eerder uitzonderlijk zal zijn. De manier waarop mensen uit de doelgroep het platform leren kennen is via de verschillende dienstenleveranciers die deel uitmaken van de partners of de stuurgroep van het project. De diversiteit van deze toeleiders garandeert een mooie selectie binnen de beoogde doelgroepen.

De partnergroep bestaat uit:

Voor meer info over deze partners zie de partnerpagina op deze site.

De leden van de stuurgroep zijn momenteel:

Kandidaten om deel uit te maken van deze stuurgroep zijn steeds welkom. Stuur ons gerust een mailtje als je denkt een waardevolle bijdrage aan de stuurgroep te kunnen leveren.

Na de ESF projectfase (in de loop van 2015) zal worden gestart met een uitbreidingscampagne enerzijds om de doelgroep te verruimen en anderzijds om de geografische regio uit te breiden. Dat zal gebeuren door de stuurgroep te vergroten aan de ene kant, maar ook door het platform meer bekend te maken op internet door gepaste SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising) campagnes. Originele pogingen om viraal een impact te krijgen via YouTube, Facebook, Twitter of Google+ maken hier ook deel van uit. Afhankelijk van de financiële backing die de uiteindelijke beheerdersgroep voor het project uiteindelijk heeft op het einde van het ESF project, zal het project ook via de klassieke media gepromoot worden. Mogelijkerwijs zal hiervoor ook ondersteuning worden gezocht bij bepaalde overheidskanalen. De laatste piste die zal worden bewandeld om OWAES breder bekend te maken, is het zoeken naar transnationale partners. Een nieuw transnationaal project (ESF of andere kanalen) zou er kunnen voor zorgen dat het project vertaald wordt in de 5 belangrijkste bijkomende talen van de Europese gemeenschap (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans) en verspreid wordt door de partners in het nog te lanceren vervolgproject.

5.1.1.
Nederlands

Momenteel wordt OWAES geïntroduceerd via de partners en de stuurgroep van het project bij diverse bedrijven en dienstenleveranciers die contacten met bedrijven hebben. Voor een lijst van de partners en de stuurgroep zie vraag "Hoe vindt de 50+'er (of om het even welke deelnemer) het platform?". Naarmate het project verder wordt uitgebouwd en volwassener wordt zal de bekendmakingscampagne naar bedrijven toe steeds intensiever worden. Na de projectfase wordt de geografische afbakening uitgebreid en wordt er ook intensiever gerekruteerd buiten de regio West-Vlaanderen.

5.1.2.
Nederlands

De bredere verspreiding en ruimere bekendmaking van het project bij bedrijven is één van de hoekstenen van het project na de experimentele fase (ergens in de loop van 2015). Naarmate de praktische resultaten beter kunnen bewezen worden en de marktspanning blijft toenemen, zou dit moeten leiden tot een ruimere deelname van bedrijven in het project. Via netwerkeffecten kan het ecosysteem dan verder gestaag groeien tot er een stabiel aanbod is van zowel bedrijven als deelnemers uit de beoogde doelgroepen.

5.2.1.
Nederlands

50+'ers zijn een belangrijke doelgroep voor het realiseren van werkzaamheidsgraadverhoging in Vlaanderen. Deze doelgroep is niet erg groot, maar voldoende groot om betekenisvol te kunnen zijn. Zeker als we naar de categorie met hogere inactiviteit gaan (58+ en (pre-)gepensioneerden) zit hier een rijk potentieel. Bij onze initiële focusgroepen bleek binnen deze doelgroepen een ruime interesse te bestaan voor het OWAES project. Rekening houdend met de demografische evolutie die er staat aan te komen, is het bovendien zo dat deze doelgroep een natuurlijke groei zal kennen. Deze groei zal nog worden versterkt aangezien er steeds meer leden van de doelgroep ook vertrouwd zullen zijn met digitale media.

Het mag ook duidelijk zijn dat OWAES niet beperkt hoeft te worden tot deze doelgroep. Op termijn zou in principe elke kansengroep en zelfs iedereen die om welke reden dan ook even een oriëntatiefase doormaakt in aanmerking komen voor deelname aan OWAES. Op die manier is het potentieel enorm groot. Initieel succes in één doelgroep (zeker niet de eenvoudigste in de context van digitale media) kan bovendien een mooie aanzet zijn voor doorgroei in andere doelgroepen.

5.2.2.

De vormgeving en de werking van het platform

Nederlands

OWAES wil op een zachte en vriendelijke manier mensen stimuleren om meer actief te worden in de sociaaleconomische gemeenschap. OWAES wil zich onderscheiden van de zoveelste database met werkaanbiedingen en dat moet duidelijk zijn van bij de aanvang. Er wordt intensief gewerkt samen met professionals om de vormgeving af te stemmen op de doelgroepen. Door de diversiteit van de doelgroepen (bedrijven en kansengroepen) is dat niet altijd eenvoudig. Op termijn zal er gewerkt worden met gepersonaliseerde startpagina's waarbij de gebruiker een groot deel van de lay-out zelf kan configureren. Dat is in de huidige fase waar de functionaliteit centraal staat nog niet aan de orde.

6.1.1.
Nederlands

De huidige versie van de site en het platform is nog niet definitief. In de komende maanden zal nog intensief worden samengewerkt met diverse focusgroepen om de gebruikersinterface zo eenvoudig mogelijk te maken en zo goed mogelijk af te stellen op de wensen van de verschillende types gebruikers. Tegen het einde van de projectfase (in de loop van 2015) zou er een aanpasbare en adaptieve interface moeten ontstaan die voor iedereen bruikbaar is en die de doelen voor de gebruikers zo efficiënt mogelijk realiseert.

6.1.2.
Nederlands

Een mailtje sturen naar info@owaes.org, met een beschrijving van de fout en liefst met toevoeging van een schermafdruk. We waarderen meldingen van fouten op de site en het platform heel erg. Als een melding van een fout leidt tot het oplossen van een probleem, dan zal je als gebruiker worden beloond met een aantal credits (standaard 10) en een set indicator power-ups (1 kennis, 2 sociaal, 1 welzijn).

6.2.1.
Nederlands

Het is natuurlijk iets moeilijker om zonder computer op een online platform dagelijks en intensief actief te zijn. Uiteraard zijn er ook wel publieke computers ter beschikking bij de meeste dienstenleveranciers die deelnemen aan het project of in publieke plaatsen zoals stadhuizen of bibliotheken, maar het best werk je toch met je eigen persoonlijke toestel. In principe zal het platform zo gemaakt worden dat het bruikbaar is op alle mogelijke interfaces. Dat betekent dat je met een tablet en een smartphone ook aan de slag zou moeten kunnen op het platform. Er zal op termijn trouwens waarschijnlijk niet alleen een adaptieve website worden gemaakt, maar mogelijkerwijs ook een Android, IOS of Windows applicatie, om een natuurlijke ervaring van het platform te hebben binnen alle courante omgevingen die momenteel als clients functioneren.

6.2.2.
Nederlands

Het is de bedoeling dat de interface vrij intuïtief is zodat ook een niet ervaren eindgebruiker spontaan zou moeten kunnen werken met het systeem. Dit zal via focusgroepen ook grondig worden uitgetest alvorens het platform in een definitieve vorm publiek gaat. Het is natuurlijk wel zo dat een zekere basiskennis van het werken met een computer of tablet wordt verondersteld. Indien dit niet het geval is, is het wellicht interessant om vooraf een introductiecursus computer- of tabletgebruik te volgen.

6.2.3.

Welke criteria worden meegenomen bij de sortering van de aanbiedingen op de homepage?

Nederlands

De sortering is afhankelijk van een complex algoritme dat rekening houdt met afstand tot de aanbieding, noodzaak aan credits en samenstelling en stand van de indicatoren. Dit is voortdurend in ontwikkeling.

In de huidige versie wordt enkel rekening gehouden met een weging van de indicatorwaarden. De sortering gebeurt volgens een waarde 1 vermenigvuldigd met een factor, ingesteld afhankelijk van de indicatorwaarde van de gebruiker en de waarde voor diezelfde indicator van het owaes-item.

Waarde van de indicator voor het item

Vermenigvuldigingsfactor bij hoge persoonlijke waarde

Vermenigvuldigingsfactor bij lage persoonlijke waarde

0

1

0.10

25

0.77

0.33

50

0.55

0.55

75

0.33

0.77

100

0.10

1

 

  • Hoge persoonlijke waarde = waarde > gemiddelde (of > 70 indien maar 1 indicator doorgegeven naar het systeem)

  • Lage persoonlijke waarde = waarde < gemiddelde (of < 40 indien maar 1 waarde doorgegeven)

 

Een uitgewerkt voorbeeld van 3 items en 3 gebruikers kan wellicht een idee geven van de functionering:

 

Dirk

Els

Frank

Fysiek

70

60

90

Kennis

90

80

80

Emotioneel

80

80

70

Sociaal

85

70

90

Gemiddelde

81.25

72,5

82,

 

 

Item A

Item B

Item C

Fysiek

50

0

25

Kennis

25

50

25

Emotioneel

0

50

25

Sociaal

25

0

25

 

Dirk

Item A

Item B

Item C

Fysiek

0.55

0.10

0.33

Kennis

0.77

0.55

0.77

Emotioneel

0.10

0.55

0.33

Sociaal

0.77

1

0.77

> factor

0.0326

0,03025

0,06456681

Els

 

 

 

Fysiek

0.55

0.10

0.33

Kennis

0.77

0.55

0.77

Emotioneel

1

0.55

0.77

Sociaal

0.33

0.10

0.33

> factor

0,139755

0,003025

0,06456681

Frank

 

 

 

Fysiek

0.55

1

0.77

Kennis

0.33

0.55

0.33

Emotioneel

0.10

0.55

0.33

Sociaal

0.77

0.10

0.77

> factor

0,0139755

0,03025

0,06456681

 

Zoals eerder gezegd zal de sortering tegelijk een stuk transparanter en complexer worden. Het antwoord op deze vraag blijft dus evolueren naarmate het platform verder wordt ontwikkeld en meer in gebruik wordt genomen.

 

Nederlands

Ja, dat kan. U heeft hiervoor enkel een webserver met gekoppelde domeinnaam en PHP en MySQL-mogelijkheden nodig.

De volledige broncode van het OWAES-platform is onder EUPL licentie v1.1.te downloaden via GitHub (github.com/owaes). In de WIKI vindt u het stappenplan terug om zelf een OWAES te starten.

Algemene opmerkingen en indrukken

Nederlands

OWAES gaat uit van de sterktes van de 50+ doelgroep. Het speelt juist in op het feit dat 50+'ers nog niet moeten worden afgeschreven en dat daar nog veel productiepotentieel en ook goesting aanwezig is. Het is echter ook een feit dat dat potentieel, door allerlei omstandigheden niet wordt aangeboord, wat dan tegelijk voor de 50+'er zelf tot een zekere demotivering en moedeloosheid kan leiden. Met OWAES willen we net helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het platform probeert de verschillende partijen samen te brengen en hen van hun wederzijdse sterktes te overtuigen. OWAES is dus geen zwaktebod, maar een manier om de aanwezige dynamiek in goede banen te leiden en efficiënter te laten renderen.

7.1.1.
Nederlands

Net als elke doelgroep is er binnen de doelgroep van 50+'ers ook heel veel diversiteit. Zonder diversiteit zou er trouwens ook geen platform als OWAES noodzakelijk zijn. Het is echter wel zo dat er ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken zijn binnen de 50+ doelgroep, namelijk dat ze minder gemakkelijk terug in het normale arbeidscircuit worden opgenomen eens ze om welke reden dan ook op hogere leeftijd hun job verliezen. Verkeerde imagovorming en gepercipieerde kostprijs zijn 2 belangrijke redenen waarom 50+'ers, welke capaciteiten ze in realiteit ook mogen bezitten, het moeilijker hebben om zich terug in te schakelen. OWAES wil drempelverlagend werken om de vooroordelen gekoppeld aan de doelgroep te doorbreken om net de grote diversiteit van de groep duidelijk te maken.

7.1.2.
Nederlands

In de projectfase zijn het waarschijnlijk vooral hooggeschoolden die voordeel uit het platform zullen kunnen halen. Dit is bovendien typisch weer een win-win scenario want uiteindelijk zullen zij ook het best kunnen bijdragen tot een positieve evolutie van het platform door onderbouwde kritiek en feedback te leveren. Voor deze bijdrage kunnen zij in de eerste fase ook beloond worden met credits en ervaringspunten. Deze 2 zaken samen kunnen dan op hun beurt bijdragen tot het verbeteren van het profiel en op termijn tot het verhogen van het “level” van die gebruiker. Dit op zijn beurt zal dan betekenen dat ze wat meer ademruimte kunnen krijgen in de uitrolfase van het platform. In een tweede fase hebben hooggeschoolden ook het meest belang bij het up to date houden van hun kennis en eventueel zelfs hun kennisgebied te verruimen, te actualiseren of te heroriënteren. Het aanbod op OWAES (en buiten OWAES eens de 3rd party integratie zal zijn afgewerkt) zou hier zeker toe moeten kunnen bijdragen. Zij zullen wellicht ook het gemakkelijkst in staat zijn om certificaten en attesten te verwerven voor integratie in het profiel, met alle voordelen van dien. Bovendien is het zo dat individuen niet noodzakelijk alleen maar afnemer van opleidingen en diensten moeten zijn. Zij kunnen ook zelf hun kennis en expertise aanbieden op het platform. Dat is uiteraard ook weer iets waar hooggeschoolden beter voor geplaatst zijn dan ongeschoolden.

7.1.3.
Nederlands

Uit bevragingen is gebleken dat 50+'ers pas na geruime tijd de moed beginnen op te geven en minder motiveerbaar lijken te worden. Met de juiste incentives en door het initiëren van een positieve feedback loop, waarbij alle initiatieven worden gewaardeerd en gepast beloond, hoopt OWAES de aanwezige motivatie te activeren. Er is geen bewezen intrinsieke reden waarom 50+'ers minder gemotiveerd zouden zijn.

7.1.4.
Nederlands

De interface van de site en platform mag dan enigszins speels en relax ogen, maar de doelstellingen en betrachtingen van het project zijn uitermate ernstig en van groot maatschappelijk belang. Er komen uitdagingen voor onze westerse maatschappij aan die er voor zorgen dat de klassieke oplossingen alleen niet voldoende zullen zijn om deze aan te pakken. De toenemende vergrijzing en automatisering zorgen er voor dat het klassieke industriële model daterend uit de 19de eeuw met optimalisering van de arbeidsprocessen en uniformisering van de arbeidseenheden (productiemiddelen) niet langer voldoende is om de uitdagingen aan te gaan. Mensen willen zelf hun arbeid betekenisvol kunnen inzetten in dingen waar ze echt goed in zijn of waarin ze zich kunnen bekwamen. Het trio “Autonomy, Mastery and Purpose” wordt steeds belangrijker. Op deze trend wil OWAES volop inzetten. OWAES is een ernstig project gericht op de toekomst van onze samenleving.

7.1.5.
Nederlands

Nuttige vrijetijdsbesteding kan deel uitmaken van OWAES en als je opleidingen of werkervaring beschouwt als vrijetijdsbesteding dan is dat zelfs een belangrijk deel van het platform. Het uiteindelijke doel van OWAES ligt echter niet bij het coördineren van vrije tijd.

Het doel van OWAES is het verhogen van het productiepotentieel, het verminderen van de marktspanning, het verhogen van de werkactivatiegraad en het verhogen van de welvaart en het welzijn van de gemeenschap. Meer informatie over de achterliggende motivatie en de doelstellingen van het platform kan worden gevonden bij vragen "Wat is de doelstelling van OWAES?", "Wat is de langetermijndoelstelling van OWAES?" en "Wat zijn de uiteindelijk meetbare resultaten van OWAES?" evenals op diverse andere plaatsen op de site.

7.1.6.
Nederlands

OWAES heeft niet de bedoeling iets artificieels te forceren bij de gebruikers. Eenvoudig uitgedrukt wil OWAES de misschien enigszins verdrongen intrinsieke motivatie van de gebruikers een duwtje geven zodat de normale mechanismen opnieuw worden geactiveerd nadat ze door omstandigheden enigszins waren verdwenen. Dat geldt zowel aan de kant van de aanbieders als aan de kant van de afnemers.

7.1.7.
Nederlands

In de projectfase worden deelnemers voorgesteld en begeleid door de partners in het project. Er zijn geen specifieke voorwaarden aan verbonden, maar het beste horen de deelnemers wel tot één van de doelgroepen (bedrijven, dienstenleveranciers of 50+'ers). In de testfase, na het lanceren van de publieke beta, zullen de gebruikers ook in eerste instantie nog via de partners of de stuurgroep worden aangeleverd. In deze fase zal geen bijdrage van de gebruikers worden gevraagd, noch in credits, noch in euro.

7.2.1.
Nederlands

Je bent altijd lid van OWAES als individu en je bent individueel verantwoordelijk voor de zaken die je op het platform post. Je kan ook optreden als vertegenwoordiger van een groep. Een groep is een vereniging, bedrijf of organisatie die door één of meerdere individuen wordt beheerd die een mandaat van dat bedrijf hebben gekregen. Een sjabloon van een dergelijk mandaat zal ter beschikking worden gesteld op het platform en moet worden ondertekend door de bedrijfsleider of de verantwoordelijke van de betrokken organisatie. Er hoeft per bedrijf maar één dergelijk mandaat worden ondertekend. Daarna veronderstelt OWAES dat de initiële beheerder de bevoegdheid heeft gekregen bijkomende individuen het recht te geven om zaken voor een groep te publiceren op OWAES. Je kan dus altijd starten als individu, maar je kan enkel optreden als vertegenwoordiger van een organisatie als je een rechtstreeks of onrechtstreeks mandaat hebt gekregen. De bedrijfsleiding moet dus op de hoogte zijn.

7.2.2.
Nederlands

In de projectfase en de betafase is deelname volledig gratis. In latere fases zal worden geëvalueerd of er een jaarlijkse bijdrage in credits en/of euro zal worden gevraagd.

7.2.3.
Nederlands

Contacteer één van de partners in het project en wij registreren je interesse. Even later maken we een account aan op de site en op het platform en je kan aan de slag. Vergeet hierbij niet dat alles in de beginfase puur experimenteel is. De eerste echte aanbiedingen hopen wij te kunnen introduceren vanaf september 2014.

7.2.4.